Le Duc Minh

-----
  • ID Check
  • Reference Check

About Me

Trải nghiệm nhiều nơi, tiếng trung cơ bản, tiếng anh giao tiếp

Le Duc Minh

Le Duc Minh

Hanoi, Vietnam

$40 / $73


en:

yue:

vi: