About Us위치로그인
Phạm Lê Dũng

Phạm Lê Dũng

0
여행
0
리뷰들
Oct 2022 이후 회원
시간당 US$5.00

확인 된 정보

이메일 주소
전화 번호
주민 번호
페이스 북

함께 방문 할 수있는 장소

꽝남, 베트남
다랏, 베트남

우리가 말할 수있는 언어

Tiếng Việt
English

안녕! 만나서 반갑습니다

Dalat is the most beautiful city which is known as the 4 season city in one day.

Là 1 guider đa di năng, qua mỗi chuyến đi, bản thân Dũng luôn tận tâm đưa du khách trải nghiệm đầy đủ về địa phương đó. Đối với đoàn lớn, Dũng có thể tổ chức chương trình teambuiding và gala dinner.

전문

역사
미술
쇼핑 장소
음식 및 음료
나이트 라이프
레저 경험
모험적인 경험

취미

🏈
스포츠
🎸
음악
🌮
Foodies
🌃
나이트 라이프
야외 활동
🏭
실내 활동
👶
아이들과 잘 어울린다.

확인 된 정보

이메일 주소
전화 번호
주민 번호
페이스 북

함께 방문 할 수있는 장소

꽝남, 베트남
다랏, 베트남

우리가 말할 수있는 언어

Tiếng Việt
English

여행자의 리뷰 (0)

--
아직 리뷰가 없습니다